ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene Voorwaarden Ibiza Vibe, gevestigd aan Winterpark 46, 2152HA, te Nieuw-Vennep, ingeschreven bij de KvK onder nummer 64443116.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.


Ibiza Vibe: Ibiza Vibe, ingeschreven bij de KvK onder nummer 64443116.


Koop op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en Ibiza Vibe, waarbij in het kader van een door de Ibiza Vibe georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.


Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Ibiza Vibe en de wederpartij. 


Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Ibiza Vibe.


Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt.


Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.

Artikel 1 Werkingssfeer

1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Ibiza Vibe en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ibiza Vibe, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Ibiza Vibe en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.5 Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Ibiza Vibe zijn overeengekomen.

1.6 Indien Ibiza Vibe  niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ibiza Vibe in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2.2 Alle aanbiedingen van Ibiza Vibe zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.

2.3 Alle aanbiedingen van Ibiza Vibe zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding is opgenomen. De aanbieding vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

2.4 De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.

2.5 Ibiza Vibe kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.6 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Ibiza Vibe daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ibiza Vibe anders aangeeft.

2.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Ibiza Vibe niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.8 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding van Ibiza Vibe.

 

Artikel 4 Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 5 Beëindiging overeenkomst

5.1 Ibiza Vibe en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

5.2 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

5.3 Zowel Ibiza Vibe als de Wederpartij kan de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen, opzeggen.

 

Artikel 6 Wijziging overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Ibiza Vibe de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ibiza Vibe zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.3Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Ibiza Vibe de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

6.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Ibiza Vibe daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Ibiza Vibe proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

6.5 Ibiza Vibe zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Ibiza Vibe kunnen worden toegerekend.

6.6 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Ibiza Vibe zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7 Uitvoering overeenkomst

7.1 Ibiza Vibe heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.

7.2 Ibiza Vibe heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

7.3 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Ibiza Vibe het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

7.4 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Ibiza Vibe het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.5 Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Ibiza Vibe niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

7.6 De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Ibiza Vibe.

7.7 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Ibiza Vibe het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 8 Prijzen

8.1 De prijzen zijn in euro's uitgedrukt, en vrijgesteld van BTW. 

8.2 De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

8.3 Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

8.4 Van alle bijkomende kosten zal Ibiza Vibe tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

 

Artikel 9 Prijswijziging

9.1 Indien Ibiza Vibe met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Ibiza Vibe gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

9.2 Indien Ibiza Vibe het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

9.3 Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Ibiza Vibe rustende verplichting ingevolge de wet;

 • Ibiza Vibe alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

 • bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

9.4 De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 10 Koop op afstand

10.1 Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

10.2 Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen te geschieden.

10.3 Ingeval van Koop op afstand heeft Ibiza Vibe het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

10.4 Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Ibiza Vibe geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

10.5 In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Ibiza Vibe het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

10.6 Indien Ibiza Vibe niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Ibiza Vibe geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Ibiza Vibe in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

10.7 De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door Ibiza Vibe geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

10.8 Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

10.9 Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij Ibiza Vibe heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

10.10 Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Ibiza Vibe uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

10.11 Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Ibiza Vibe de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Ibiza Vibe uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Ibiza Vibe en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Ibiza Vibe. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

10.12 Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 • producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Ibiza Vibe geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen

 • verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

 • hygiënische producten zoals oorbellen;

 • producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

 • producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

 • producten van persoonlijke aard;

 • producten op maat gemaakt.

Artikel 11 Levering

11.1 Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

11.2 Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres.

11.3 De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

11.4 Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Ibiza Vibe de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 12 Leveringstermijnen

12.1 De levering zal plaatsvinden binnen 5 werkdagen.

12.2 Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

12.3 Indien Ibiza Vibe gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Ibiza Vibe heeft verstrekt.

12.4 Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Ibiza Vibe schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Ibiza Vibe alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

12.5 Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Ibiza Vibe zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Ibiza Vibe binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 

Artikel 13 Risico-overgang

13.1 De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Ibiza Vibe.

13.2 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

 

Artikel 14 Betaling

14.1 Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Ibiza Vibe aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een online betaalsysteem.

14.2 Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

14.3 Ibiza Vibe en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

14.4 De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

14.5 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

14.6 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Ibiza Vibe en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Ibiza Vibe onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 15 Incassokosten

15.1 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.

15.2 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Ibiza Vibe, van de Wederpartij recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

15.3 Ibiza Vibe heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Ibiza Vibe de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

15.4 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 16 Tegoedbon

16.1 Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Ibiza Vibe.

16.2 De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.

16.3 Een Tegoedbon is na uitgifte geldig voor de duur van 1 jaar.

16.4 Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

16.5 In geval van Koop op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

 

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

17.1 Alle door Ibiza Vibe in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Ibiza Vibe totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

17.2 Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, evenals schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

17.3 Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

 

Artikel 18 Opschorting

18.1 Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Ibiza Vibe het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

18.2 Voorts is Ibiza Vibe bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Ibiza Vibe omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 • er doen zich omstandigheden voor welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Ibiza Vibe kan worden gevergd.

18.3 Ibiza Vibe behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 19 Ontbinding

19.1 Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Ibiza Vibe bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

19.2 Voorts is Ibiza Vibe bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Ibiza Vibe omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Ibiza Vibe kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ibiza Vibe kan worden gevergd;

 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;

 • de Wederpartij komt te overlijden.

19.3 Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

19.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Ibiza Vibe op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

19.5 Indien Ibiza Vibe de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Ibiza Vibe niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

19.6 Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Ibiza Vibe geleden schade.

 

Artikel 20 Overmacht

20.1 Een tekortkoming kan niet aan Ibiza Vibe of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

20.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ibiza Vibe geen invloed kan uitoefenen en waardoor Ibiza Vibe niet in staat is de verplichtingen na te komen.

20.3 Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Ibiza Vibe in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

20.4 Ibiza Vibe heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ibiza Vibe zijn verbintenis had moeten nakomen.

20.5 In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

20.6 Zowel Ibiza Vibe als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

20.7 Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Ibiza Vibe zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

20.8Indien Ibiza Vibe ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ibiza Vibe gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 21 Garanties

21.1 Ibiza Vibe garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Ibiza Vibe garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

21.2 De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

21.3 De garantie geldt, vanaf het moment van de levering, voor een periode van 1 maand, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

21.4 Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

21.5 Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal Ibiza Vibe, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

21.6 Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

21.7 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Ibiza Vibe in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

21.8 De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Ibiza Vibe geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

 

Artikel 22 Onderzoek en reclame

22.1 De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

22.2 Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Ibiza Vibe gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

22.3 Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Ibiza Vibe gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

22.4 Voor de Wederpartij geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

22.5 Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

22.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Ibiza Vibe binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

22.7 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

 

Artikel 23 Aansprakelijkheid

23.1 Ibiza Vibe is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Ibiza Vibe. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;

 • redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

23.2 Ibiza Vibe is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

23.3 Ibiza Vibe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Ibiza Vibe is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ibiza Vibe kenbaar behoorde te zijn.

23.4 Indien Ibiza Vibe aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ibiza Vibe beperkt tot het bedrag  tot maximaal eenmaal  het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Ibiza Vibe aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Ibiza Vibe overeenkomstig de verzekering draagt.

23.5 De Wederpartij dient de schade waarvoor Ibiza Vibe aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Ibiza Vibe te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

23.6 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Ibiza Vibe vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Artikel 24 Vrijwaring

24.1 De Wederpartij vrijwaart Ibiza Vibe voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

24.2 Indien Ibiza Vibe door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Ibiza Vibe zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ibiza Vibe en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 25 Verjaringstermijn

25.1 Voor alle vorderingen jegens Ibiza Vibe en de door Ibiza Vibe (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

25.2 Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Ibiza Vibe ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

 

Artikel 26 Intellectuele eigendom

26.1 Ibiza Vibe behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

26.1Ibiza Vibe behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 27 Gebruik website

27.1 Alle informatie op de Website is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet gekopieerd, verspreidt en/of openbaar gemaakt worden.

27.2 Ibiza Vibe is gerechtigd de Website tijdelijk te beperken en/of offline te plaatsen met het oog op onderhoudswerkzaamheden.

27.3 Aan de informatie en tekst op de Website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Ibiza Vibe zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van de Website, kan Ibiza Vibe niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Ibiza Vibe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de Website.

 

Artikel 28 Privacy en cookies

28.1 De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Ibiza Vibe verstrekt, zal Ibiza Vibe zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

28.2 Ibiza Vibe handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Ibiza Vibe zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

28.3 De Wederpartij heeft recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

28.4 Ibiza Vibe mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

28.5 Bij het bezoeken van onze website kan Ibiza Vibe informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

28.6 De informatie die Ibiza Vibe verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

28.7 Het is Ibiza Vibe niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

28.8 Ibiza Vibe mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

28.9 Ibiza Vibe zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

28.10 De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

28.11 De Wederpartij gaat akkoord dat Ibiza Vibe de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Artikel 29 Nieuwsbrief

29.1 De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

29.2 De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

29.3 De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.

29.4 De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

 

Artikel 30. Wijziging algemene voorwaarden

30.1 Ibiza Vibe heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

30.2 Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

30.3 Ibiza Vibe zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

30.4 De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

30.5 Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 31. Toepasselijk recht en geschillen

31.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ibiza Vibe partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

31.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

31.3 Geschillen tussen Ibiza Vibe en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

32. Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 64443116.